Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Oldenhof B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATUUR   Gedeponeerd op 4 januari 2000 onder nummer 5/2000 bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage.  
Kantoor de rechtsvorm waarin een advocaat alleen of met andere advocaten de rechtspraktijk uitoefent. Cliënt een wederpartij van het kantoor. Derde een ander dan een wederpartij van het kantoor. Voorwaarden de algemene voorwaarden van het kantoor. artikel 1 – rechtsverhouding 1.1  Aanbiedingen en aanvaardingen worden geacht door het kantoor te zijn gedaan, zodat opdrachten uitsluitend door het kantoor kunnen zijn ontvangen dan wel gegeven. 1.2  Het kantoor is bevoegd een opdracht door een derde te laten uitvoeren. Het kantoor is vrij in de keuze van de derde. 1.3  Indien het kantoor tezamen met een derde een opdracht heeft ontvangen, dan zijn het kantoor en de derde voor het eigen aandeel aansprakelijk. 1.4  Indien het kantoor tezamen met een derde een opdracht heeft gegeven, dan zijn het kantoor en de derde voor het eigen aandeel verbonden. artikel 2 – uitvoering 2.1  Het kantoor is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten en verwijzing mogelijk is. 2.2  Het kantoor is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten. 2.3  Het kantoor verkrijgt de rechten van voortbrengselen van de geest die voortkomen uit de uitvoering van een opdracht. 2.4  Het kantoor levert een inspanning voor de uitvoering van een opdracht. 2.5  Het kantoor is bevoegd van een gestelde termijn af te wijken. 2.6  Indien de cliënt zich niet kan verenigen met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, dan dient de cliënt dat binnen twee weken na facturering voor de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan het kantoor te melden, bij gebreke waarvan de cliënt terzake alle rechten en weren verwerkt. artikel 3 – inlichtingen en bescheiden 3.1  De cliënt dient de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht. 3.2  Zodra een opdracht is uitgevoerd, is het kantoor bevoegd door de cliënt afgegeven bescheiden terstond te vernietigen. artikel 4 – facturering 4.1  Het kantoor rekent voor de uitvoering van een opdracht een uurtarief, exclusief omzetbelasting en door derden in rekening gebrachte kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht. 4.2  Indien sprake is van meerwerk, dan is het kantoor bevoegd om het meerwerk door te berekenen aan de cliënt. 4.3  Indien sprake is van minderwerk, dan is het kantoor bevoegd om het minderwerk niet door te berekenen aan de cliënt. 4.4  Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum door bijschrijving op een door het kantoor aangewezen rekening onder vermelding van

        het factuurnummer. 4.5  Zolang voor de uitvoering van een opdracht geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan is het kantoor bevoegd: –    de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. –    de teruggave van door de cliënt afgegeven bescheiden op te schorten. –    tot verrekening over te gaan met gelden die het kantoor voor de cliënt op een derdenrekening heeft ontvangen. 4.6  Indien geen tijdige betaling plaatsvindt:        –    is vanaf twee weken na factuurdatum rente verschuldigd van twee procent per maand over het factuurbedrag, welke rente minimaal EUR 25,00 bedraagt.        –    zijn vanaf de eerste aanmaning kosten verschuldigd van vijftien procent over het factuurbedrag en de verschenen rente, welke kosten minimaal EUR 25,00 bedragen. artikel 5 – aansprakelijkheid 5.1  Het kantoor is tegenover de cliënt of derde niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en ongeacht de aard van de schade. 5.2  Indien de aansprakelijkheid van het kantoor niet kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de uitkering die het kantoor verkrijgt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 5.3  Indien de aansprakelijkheid van het kantoor niet kan worden uitgesloten en onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering kan worden verkregen, dan is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het honorarium dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht. 5.4  De cliënt dient zich te verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan. 5.5  Indien de cliënt zich niet kan verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan, dan dient de cliënt dat met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd aan het kantoor te melden. 5.6  De cliënt dient het kantoor te vrijwaren tegen rechtsvorderingen die verband houden met de uitvoering van een opdracht. artikel 6 – verjaring Rechtsvorderingen verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht. artikel 7 – geschillen Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage dan wel naar het toepasselijke tuchtrecht door de bevoegde tuchtrechter, naar keuze van de meest gerede partij. artikel 8 – toepasselijkheid 8.1  De voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van het kantoor, aanvaardingen door het kantoor en overeenkomsten met het kantoor. 8.2  Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door het kantoor is aanvaard.