algemene voorwaarden Verploegh Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLOEGH ADVOCATUUR   Verploegh Advocatuur is als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 50613553 en heeft als doel het verrichten advocatenwerkzaamheden. Verploegh Advocatuur treedt naar buiten met andere ondernemingen die als doel hebben het verrichten van advocatenwerkzaamheden onder de naam Buitenhof Advocaten. Buitenhof Advocaten is de handelsnaam gehanteerd door Buitenhof Advocaten B.V. gevestigd te Den Haag. Buitenhof Advocaten B.V. en/of Buitenhof Advocaten neemt zelf echter geen opdrachten tot advocatenwerkzaamheden aan. In deze algemene voorwaarden wordt met “Cliënt” aangeduid de wederpartij van Verploegh Advocatuur, met “Derde” een ander dan een wederpartij van het Verploegh Advocatuur en onder “Voorwaarden” de algemene voorwaarden van Verploegh Advocatuur.  
artikel 1 – rechtsverhouding 1.1    Aanbiedingen en aanvaardingen worden geacht door Verploegh Advocatuur te zijn gedaan, zodat opdrachten uitsluitend door Verploegh Advocatuur kunnen zijn ontvangen dan wel gegeven. 1.2    Verploegh Advocatuur is bevoegd een opdracht door een derde te laten uitvoeren. Verploegh Advocatuur is vrij in de keuze van de derde. 1.3    Indien Verploegh Advocatuur tezamen met een derde een opdracht heeft ontvangen, dan is Verploegh Advocatuur en de derde voor het eigen aandeel aansprakelijk. 1.4    Indien Verploegh Advocatuur tezamen met een derde een opdracht heeft gegeven, dan is Verploegh Advocatuur en de derde voor het eigen aandeel verbonden. artikel 2 – uitvoering 2.1    Verploegh Advocatuur is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van Verploegh Advocatuur niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten en verwijzing mogelijk is. 2.2    Verploegh Advocatuur is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van Verploegh Advocatuur niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten. 2.3    Verploegh Advocatuur verkrijgt de rechten van voortbrengselen van de geest die voortkomen uit de uitvoering van een opdracht. 2.4    Verploegh Advocatuur levert een inspanning voor de uitvoering van een opdracht. 2.5    Verploegh Advocatuur is bevoegd van een gestelde termijn af te wijken. 2.6    Indien de cliënt zich niet kan verenigen met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, dan dient de cliënt dat binnen twee weken na facturering voor de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan Verploegh Advocatuur te melden, bij gebreke waarvan de cliënt ter zake alle rechten en weren verwerkt. artikel 3 – inlichtingen en bescheiden 3.1    De cliënt dient de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht. 3.2    Zodra een opdracht is uitgevoerd, is Verploegh Advocatuur bevoegd door de cliënt afgegeven bescheiden terstond te vernietigen. artikel 4 – facturering 4.1    Verploegh Advocatuur rekent voor de uitvoering van een opdracht een uurtarief, exclusief omzetbelasting en door derden in rekening gebrachte kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht. 4.2    Indien sprake is van meerwerk, dan is Verploegh Advocatuur bevoegd om het meerwerk door te berekenen aan de cliënt. 4.3    Indien sprake is van minderwerk, dan is Verploegh Advocatuur bevoegd om het minderwerk niet door te berekenen aan de cliënt. 4.4    Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum door bijschrijving op een door Verploegh Advocatuur aangewezen rekening onder vermelding van het factuurnummer.

   4.5    Zolang voor de uitvoering van een opdracht geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan is Verploegh Advocatuur bevoegd: –     de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. –     de teruggave van door de cliënt afgegeven bescheiden op te schorten. –     tot verrekening over te gaan met gelden die Verploegh Advocatuur voor de cliënt op een derdenrekening heeft ontvangen. 4.6    Indien geen tijdige betaling plaatsvindt:          –     is vanaf twee weken na factuurdatum rente verschuldigd van twee procent per maand over het factuurbedrag, welke rente minimaal EUR 25,00 bedraagt.          –     zijn vanaf de eerste aanmaning kosten verschuldigd van vijftien procent over het factuurbedrag en de verschenen rente, welke kosten minimaal EUR 25,00 bedragen. artikel 5 – aansprakelijkheid 5.1    Verploegh Advocatuur is tegenover de cliënt of derde niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en ongeacht de aard van de schade. 5.2    Indien de aansprakelijkheid van Verploegh Advocatuur niet kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Verploegh Advocatuur beperkt tot de uitkering die Verploegh Advocatuur verkrijgt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 5.3    Indien de aansprakelijkheid van Verploegh Advocatuur niet kan worden uitgesloten en onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering kan worden verkregen, dan is de aansprakelijkheid van Verploegh Advocatuur beperkt tot het honorarium dat Verploegh Advocatuur heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht. 5.4    De cliënt dient zich te verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan. 5.5    Indien de cliënt zich niet kan verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan, dan dient de cliënt dat met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd aan Verploegh Advocatuur te melden. 5.6    De cliënt dient Verploegh Advocatuur te vrijwaren tegen rechtsvorderingen die verband houden met de uitvoering van een opdracht. artikel 6 – verjaring Rechtsvorderingen verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht. artikel 7 – geschillen Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage dan wel naar het toepasselijke tuchtrecht door de bevoegde tuchtrechter, naar keuze van de meest gerede partij. artikel 8 – toepasselijkheid 8.1    De voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van Verploegh Advocatuur, aanvaardingen door Verploegh Advocatuur en overeenkomsten met Verploegh Advocatuur. 8.2    Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door Verploegh Advocatuur is aanvaard.