algemene voorwaarden Buitenhof Advocaten B.V.

Artikel 1 Algemeen

Buitenhof Advocaten is de handelsnaam van Buitenhof Advocaten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder KvK-Nummer 62117335 en statutair gevestigd te Den Haag. Buitenhof Advocaten B.V. faciliteert zelfstandig opererende advocaten die al dan niet door middel van een praktijkvennootschap voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder de handelsnaam “Buitenhof Advocaten” uitoefenen.  De zelfstandig opererende advocaten opereren onder de kantoornaam “Buitenhof Advocaten”.

De in art. 2 bedoelde overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: “de Opdracht”) zal uitsluitend worden aangegaan met de zelfstandig opererende advocaat, al dan niet door middel van een praktijk vennootschap (hierna te noemen: “de advocaat”), als opdrachtnemer. 

Buitenhof Advocaten B.V. zelf neemt geen opdrachten aan tot het uitvoeren van advocatenwerkzaamheden. Op de werkzaamheden van de advocaten en op alle rechtsverhoudingen met derden zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Artikel 2 Opdrachten
Alle overeenkomsten tot opdracht worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de zelfstandig opererende advocaten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdrachten strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door en namens de advocaten. Het staat de advocaat vrij om aanvaarde opdrachten te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen andere advocaten en personeelsleden van de advocaten en wanneer nodig door hulppersonen en derden.

Artikel 3 Gegevens en informatie
De advocaat is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door of namens de advocaat gewenste gegevens en informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de maatschap onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 Uitvoering
De advocaat bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De maatschap zal de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De advocaat kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 5 Betaling
Betaling van declaraties van de advocaat dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen de termijn, zoals aangegeven op de factuur. 

Wanneer niet binnen de termijn wordt betaald is de advocaat gerechtigd, nadat ten minste eenmaal is aangemaand, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever en worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het staat de advocaat vrij om terzake van betaling andere concrete afspraken met de opdrachtgever te maken.

Artikel 6 Reclames
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het ter zake gedeclareerde bedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de advocaat  te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
De gezamenlijke aansprakelijkheid van Buitenhof Advocaten B.V., de advocaten, de personeelsleden van de advocaten en de door de advocaat ingeschakelde hulppersonen en derden is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Buitenhof Advocaten B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Buitenhof Advocaten B.V. komt.

De advocaten zijn slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en hulppersonen indien en voor zover de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade op de derde of hulppersoon kan worden verhaald. Opdrachtgever machtigt de advocaat eventuele aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden namens hem te aanvaarden.

Een advocaat van het samenwerkingsverband kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen in de uitvoering de opdracht indien deze opdracht is aanvaard en de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een andere advocaat.


Artikel 8 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart de advocaten en Buitenhof Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaten en Buitenhof Advocaten B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de advocaten of  Buitenhof Advocaten B.V.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze voordat het geschil aanhangig is gemaakt schriftelijk kenbaar maakt.

Artikel 10 Klachtenregeling

Buitenhof Advocaten kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de advocaat verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de behandelend advocaat werkzame personen verrichte werkzaamheden. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website.